ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ทีมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

1 นายปิยวัตร     ตุงคโสภา นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2 นายวิศิษฎ์        นนธิสอน นายแพทย์ ชำนาญการ รองประธาน
3 นายยุทธนา พาฤทธิ์ ทันตอพทย์ ชำนาญการ กรรมการ
4 นส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
5 นายจิรโชค วรเมธากรณ์ เภสัชกร ชำนาญการ กรรมการ
6 นางสาวมณีกานต์ สาวงค์นาม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
7 นางสุวรรณา ร่มวาปี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
8 นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
9 นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
10 นางวัชรินทร์ หอมอ้ม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
11 นายพงษ์พันธ์ ทำมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
12 นายวีระยศ วงคะจันทร์ เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค ชำนาญงาน กรรมการ
13 นางสาวสุภาวดี วิไชยวงค์ เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชีชำนาญงาน          กรรมการ
14 นางสาวองุ่น รินทรึก นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ กรรมการ
15 นางสาวพรสมัย พินิจมนตรี นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ กรรมการ
16 นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกร ชำนาญการ กรรมการ
17 นางสุจินดา คำด้วง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
18 นส.นันทินี โคตมะณ๊ แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ กรรมการ
19 นายนัฐพล สีแดง  นักโภชนาการ  กรรมการ
20 นายธนโชติ คุยบุตร เจ้าพนักงานธุรการ  อาวุโส กรรมการและเลขานุการ
21 นส.โสภิต จวบลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ

 

paw patrol videos
mybelmont
myvikingjourney
loserfruit
paula patton instagram
encore beach club
tb2k
youtube izlenme satın al
youtube izlenme
Şerit led