ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ประกาศเผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน จนท.รพ.เพื่อความโปรงใสในการทำงานและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศเผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน จนท.รพ.เพื่อความโปรงใสในการทำงานและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน