จิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ" รณรงค์อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลศรีธาตุ

156

 

 

 

 

 

 

 

 

Share