ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หมายเลข

หน่วยงาน

หมายเลข

หน่วยงาน

0 Oparater 123 เปล
100 ผู้อำนวยการ 112 ธุรการ
101 บริหาร 1 230 คลินิกพิเศษ(SPC)
102 FAX 130 ห้องพักแพทย์
103 การเงิน 132 ตึกผู้ป่วยใน
104 งานแผนฯ 140 จ่ายกลาง
105 ห้องประชุมใหญ่ 148 ห้องตรวจ ก
106 ห้องประชุมเล็ก 149 ห้องตรวจ ข
107 ฝ่ายเภสัทชกรรม 150 ห้องตรวจ ค
108 LAB 136 งานระบาด/ควบคุมโรค
139 ห้องฉุกเฉิน 229 เวชระเบียน/ประกัน
131 ห้องบัตร 225 โรงครัว
126 ห้องทันตกรรม 226 งานยานพาหนะและขนส่ง
- ห้องรอคลอด 215 งานแพทย์แผนไทย
116 ห้องหลังคลอด 227 คลัง วชย.
151 ฝ่ายการพยาบาล 171 อาคารเอนกประสงค์
119 X-RAY 147 คลินิกปรับเปลี่ยน (DPAC)
137 งานคุณภาพ(PCU) 232 ห้องซักฟอก
122 ตึกผู้ป่วยใน 218 ซ่อมบำรุง