ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน :
" ให้บริการเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เป็นแหล่งข้อมูลเรื่องสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและทันสมัย
ประสานงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิที่พึงมี และรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานที่พึงได้ "

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ประกันสุขภาพ :
1. เป็นศูนย์ประสานงานในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ 5 ระบบ ประกอบด้วย การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) การประกันสังคม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน และข้าราชการ
2. ส่งข้อมูลผู้ป่วยสิทธิว่างแก่กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและขึ้นทะเบียนผู้มีประกันสุขภาพให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และร่วมประมาณการรายรับ–รายจ่ายประจำปี ของโรงพยาบาล
4. จัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไปให้รับทราบถึง แนวทางในการดำเนินงาน และการรับบริการ
5.เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนช่วยเหลือ และติดต่อประสานงานเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล ระหว่างบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูล สถิติ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสุขภาพ
7. ตรวจสอบการเรียกเก็บและการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสุขภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ : 
1. ขึ้นทะเบียนผู้มีประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
3. ดำเนินการรับคำร้องขอมีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โดยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ ออกบัตร และจ่ายบัตรแก่ผู้มีสิทธิในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล สำหรับประชาชนที่อยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล แนะนำให้รับที่หน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้าน
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางในการรับบริการทางการแพทย์ และสิทธิประโยชน์ของบัตรประกันสุขภาพทุกประเภท
5. ประสานงานกับหน่วยงานหรือโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ในการยืนยันการรับรองการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพทุกประเภท

งานสารสนเทศและสถิติ : 
1. พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการเรียกเก็บเงินค่าบริการ ทางการแพทย์ การบันทึกค่าใช้จ่ายตาม DRG
2. บันทึกและตรวจสอบการลงรหัสโรค (ICD9 / ICD10) ให้ครบถ้วนถูกต้อง
3. ตรวจสอบผลการพิจารณาค่า DRGs กับรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. จัดทำข้อมูลสถิติและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพทุกประเภท เช่น รายงานการขึ้นทะเบียน ผู้มีสิทธิ สถิติการให้บริการ รายรับ – รายจ่าย การให้บริการ ฯลฯ
5. วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงาน เพื่อพัฒนาการให้บริการใน ระบบประกันสุขภาพทุกประเภท
6. สนับสนุนงานด้านระบบสารสนเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานการเงินและบัญชี : 
1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ คิดค่าใช้จ่าย บันทึกรายการเรียกเก็บ
1.1 ต้นสังกัดข้าราชการกรมบัญชีกลาง ผู้ป่วยใน
1.2 ต้นสังกัดข้าราชการกรมบัญชีกลางผู้ป่วยจ่าย
1.3 บันทึกการเรียกเก็บกรณีผู้ป่วยนอกบัตรทอง ฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ หรือเรียกเก็บไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ (ในจังหวัด) นอกจังหวัดตามระบบ E- claim
1.4 บันทึกการเรียกเก็บกรณีผู้ป่วยในบัตรทอง ฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ ตามระบบ E- claim
1.5 บันทึกการเรียกเก็บกรณีผู้ประสบภัยจากรถตามระบบ E- claim ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และจัดทำเอกสารการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์
1.6 จัดทำเอกสารการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสังคมกรณีนอกเครือข่ายฉุกเฉิน และกองทุนเงินทดแทน
2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลอื่น ที่เรียกเก็บ

งานรับและส่งต่อผู้ป่วย : 
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ในการอำนวยความสะดวก การรับและส่งต่อผู้ป่วย โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และสิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยประกันสุขภาพแต่ละประเภท
2. ให้ความรู้ คำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ ระเบียบการให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ในการรับส่งต่อผู้ป่วย (กรณีเกิดความไม่เข้าใจ)

การดำเนินการศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  • ภารกิจงานประกันสุขภาพ
  • แผนการดำเนินการ
  • คู่มือการปฏิบัติงาน
  • แผนผังระบบงาน
  • บุคลากร
  • ผลการดำเนินงาน
  • รายงาน
  • กิจกรรมและกระบวนการพัฒนา
paw patrol videos
mybelmont
myvikingjourney
loserfruit
paula patton instagram
encore beach club
tb2k
youtube izlenme satın al
youtube izlenme
Şerit led