ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ (โรงพยาบาล)

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เน้นบริการเชิงรุก ร่วมมือกับภาคีและเครือข่ายภาคประชาชน
  2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนากระบวนงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 

อัตลักษณ์โรงพยาบาล :

เป็นลักษณะที่เป็นตัวตน ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคนในองค์กรโรงพยาบาลศรีธาตุซึ่งได้กำหนดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามแนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายหวังให้เป็นลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลศรีธาตุ บุคลากรโรงพยาบาลศรีธาตุ เมื่อกล่าวถึงหรือนึกถึงโรงพยาบาลศรีธาตุจะนึกถึงลักษณะเฉพาะ 3 ข้อดังกล่าวข้างต้น 

ค่านิยม (Core Value)

          โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้ร่วมกันกำหนดค่านิยม เพื่อเป็นทิศทางกำกับพฤติกรรมของบุคลากร ซึ่งมีทั้งเป็นพฤติกรรมที่บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลปฏิบัติได้ดี และเป็นทั้งค่านิยมที่ต้องการพัฒนาหรือผลักดันให้บุคลากรเกิดพฤติกรรม เพื่อผลักดันการพัฒนาองค์การโรงพยาบาลศรีธาตุ สู่องค์การที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนอำเภอศรีธาตุ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

paw patrol videos
mybelmont
myvikingjourney
loserfruit
paula patton instagram
encore beach club
tb2k
youtube izlenme satın al
youtube izlenme
Şerit led