ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร / ตราสัญลักษณ์องค์กร

 

 

                                                      

 

 

          ภาษาไทย     โรงพยาบาลศรีธาตุ  

            ภาษาอังกฤษ :  Srithat Hospital

ที่อยู่   เลขที่ 27 หมู่13 บ้านพรประจักษ์ ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41230

ประเภทและระดับโรงพยาบาล

  • โรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิระดับต้น (F2)
  • สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดรัฐบาล
  • จำนวนเตียงขออนุญาต   30 เตียง  จำนวนเตียงสำหรับให้บริการจริง 38 เตียง

ผู้นำองค์กรสูงสุด :  นพ.ปิยวัตร ตุงคโสภา  นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ