ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562