ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราาว ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด,นักวิชาการสาธารณสุข และ พยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (07/11/2562)