เผยแพร่ประกาศเรื่องกรอบแนวทางการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ

230001