ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพมาตรฐานเน้นการดำเนินงานเชิงรุกในรูปแบบเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประสานความร่วมมือกับภาคีและสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรในเครือข่าย บริการสุขภาพ สู่การเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (การวางแผน การกำกับติดตาม การบริหารงบประมาณ ระบบที่สำคัญ 

จุดเน้น

  1. พัฒนามาตรฐานการดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติในผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ โดยเน้นการจัดบริการเชิงรุกและเชื่อมโยงเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ

1.1) พัฒนามาตรฐานการดูแลตามกลุ่มโรคสำคัญ

กลุ่มโรคฉุกเฉิน  Trauma :  FX, HI

                             Non Trauma : ACS , Stroke-Sepsis

กลุ่มโรคเรื้อรัง :  DM , HT COPD/Asthma , CKD

กลุ่มโรคระบาด   : Dengue – TB – HIV – Pneumonia – Diarrhea

กลุ่มโรคแม่และเด็ก  แม่ : PPH – PIH

    ลูก : Neonatal Jaundice , BA , LBW

เน้น การเชื่อมโยง COC 3-2-1

1.2) พัฒนามาตรฐานการดูแลตามนโยบายความปลอดภัย

(1) พัฒนาประสิทธิผลของการสื่อสารระหว่างทีมผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย  Improve the  effectiveness of communication among caregivers (SBAR) : P2

(2) พัฒนาความปลอดภัยของแม่และทารก Improve the safety of maternal and child care (PPH) :  E3

(3) พัฒนาการตอบสนองต่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยที่อาการทรุดลง Rapid Response  to the Deteriorating Patient (RRT) : E4

(4) พัฒนาความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจ :Improve  the  safety  from Acute Coronary Syndrome : E2

(5) พัฒนาความปลอดภัยของระบบการใช้ยา สารน้ำและการให้เลือดImprove  the  safety  of  using  medications  and  iv fluid (HAD-LASA-Med Reconcile)  : M4

(6) พัฒนาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเน้น Hand Hygiene

(7) พัฒนาการบ่งชี้ผู้ป่วย Improve the accuracy of patient identification : P1

(8)SEPSIS : E1

      2.พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองในชุมชนและการจัดการด้านสุขภาพ ตั้งแต่ละดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและเครือข่ายการจัดการด้านสุขภาพ                                                       เพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง

  3.ยกระดับความพึงพอใจโดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการด่านหน้า ยกระดับความพึงพอใจโดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการด่านหน้า โดย Lean Process & Humanized Health care :HHC  , Spiritual HA :SHA พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในระดับเครือข่าย การบันทึกข้อมูล   ระบบHosXP , ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล

      4.พัฒนาศูนย์ข้อมูล Data center เชื่อมโยงข้อมูลบริการ พัฒนาความสมบูรณ์ของเวชระเบียนการดูแลผู้ป่วย และการส่งต่อดูแลต่อเนื่อง

      5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดการความรู้ ในเครือข่ายบริการ สอดคล้องกับกลุ่มโรคมุ่งเน้น ,CBL ,R2R

      6.พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสำคัญ ที่มีประสิทธิภาพ เน้นการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงาน