ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ทีมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

1 นายประพนธ์     เครือเจริญ   นายแพทย์  เชี่ยวชาญ   ประธานกรรมการ 
2 นายธนโชติ        คุยบุตร เจ้าพนักงานธุรการ  อาวุโส กรรมการ
3 นางสาวดรุณี เอ็มรัตน์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ กรรมการ
4 นายยุทธนา พาฤทธิ์ ทันตแพทย์ ชำนาญการ กรรมการ
5 นายถวัลย์ บุญศร เภสัชกร ชำนาญการ กรรมการ
6 นางสาวมณีกานต์ สาวงค์นาม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
7 นางสุวรรณา ร่มวาปี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
8 นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
9 นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
10 นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
11 นางวัชรินทร์ หอมอ้ม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
12 นายวีระยศ วงคะจันทร์ เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค ชำนาญงาน กรรมการ
13 นางสาวสุภาวดี วิไชยวงค์ เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชีชำนาญงาน          กรรมการ
14 นางสาวองุ่น รินทรึก นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ กรรมการ
15 นางสาวพรสมัย พินิจมนตรี นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ กรรมการ
16 นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ เภสัชกร ชำนาญการ กรรมการ
17 นางสุจินดา คำด้วง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
18 นางกชพรรณ หนูทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ
19 นายพงษ์พันธ์ ทำมา  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ
20 นางสาวผการัตน์ คำลือฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ
21 นางสาว อิ่มชำลอง แพทย์แผนไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ