ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธาตุ

วิสัยทัศน์ :  กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลศรีธาตุ เป็นกลุ่มงานแห่งการเรียนรู้ ชั้นนำ บริการพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน ให้บริการพยาบาลแบบองค์รวม เน้นบริการเชิงรุกเชื่อมโยง ในรูปแบบเครือข่ายบริการพยาบาล

เจตนำนง

        ให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน   เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลสุขภาพ ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และปัญญา  ส่งเสริมให้ผู้ป่วย ครอบครัวและประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองและมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีความสุข

 

ขอบเขตหน้าที่ของกลุ่มการพยาบาล

  1. จัดระบบการบริหารการพยาบาล   ให้มีอัตรากำลังเพียงพอที่จะสามารถให้การดูแลบริการผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ  โดยผู้ให้บริการมีความสุข
  2. พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีศักยภาพสามารถตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล และโรงพยาบาลศรีธาตุโดยอยู่ในขอบเขตตามมาตรฐานและกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  3. จัดระบบบริการทางการพยาบาลให้มีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการและครอบครัวร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ ของผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถดูแลตนเองได้

          

เป้าหมายของการบริหารการพยาบาล

  1. จัดบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีเพียงพอในการให้บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง  อย่างมีคุณภาพ
  2. บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้  ความสามารถเพียงพอ ในการให้บริการพยาบาล ตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล และโรงพยาบาลศรีธาตุได้อย่างมีคุณภาพ
  3. บุคลากรทางการพยาบาล  ใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลตามมาตรฐาน  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ