ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

การบริหารงานที่โปร่งใส(EB9-10)

  1. EB9 การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  2. EB10 การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต